Het Nederlands Instituut voor leefstijlgeneeskunde (NILG) TNO en LUMC

Begin mei 2018 is de nieuwe site gelanceerd van het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde. Een belangrijke stap op weg naar de invoering van Leefstijl Als Medicijn voor het genezen van welvaartsziekten. De eerste focus zal zijn het terugdringen van de leefstijl gerelateerde ziekte Diabetes Type 2.

Ik maak me al jaren sterk voor deze missie en ik heb dan ook vanaf het begin nauw samengewerkt met de initiatiefnemers Professor Hanno Pijl van het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC en Dr. Ir. Ben van Ommen van TNO (Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek).

Klik hier om de pagina op deze website te bezoeken waar ik de activiteiten al volgde vanaf het begin van de samenwerking tussen het LUMC en TNO.

Klik hier om de website van het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde te bezoeken.

Onderstaande tekst komt van de website van het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde.

MISSIE

Het Nederlands Instituut voor leefstijlgeneeskunde (NILG) heeft als doel de maatschappelijke en economische impact van leefstijl-geneesbare ziekten in de komende 10 jaar te halveren door de zorg voor leefstijl-geneesbare ziekten verandert van “care” naar “cure”, en van spreekkamer naar huiskamer. Het uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen een omgeving die de patiënt helpt regie over eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar. Hiervoor is een transformatie nodig in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven (de zorgeconomie), in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn, en last but not least, bij de burger zelf.

STRATEGIE

De strategie van het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde is drieledig:

 • We ontwikkelen innovaties die passen in een gepersonaliseerde systeembenadering die medicatie, gedragsverandering en e-health combineren met leefstijl
 • We werken aan een systeemverandering door integratie van onderzoek en implementatie en intensieve samenwerking tussen burgers, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid
 • We ontwikkelen onderwijsaanbod voor zorgverleners en burgers op het gebied van leefstijl en ziekte

Het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde richt zich als eerste op de ontwikkeling, implementatie en onderwijs van leefstijl als medicijn bij type 2 diabetes in Nederland.

ONSTAAN

Het NIL is gestart als een strategische samenwerking tussen LUMC en TNO in januari 2017, door het ondertekenen van een intentieverklaring door beider directies, als vervolg op een intensieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen van beide instituten. Het is de uitdrukkelijke strategie van het NIL om volledig niet-exclusief te handelen en actief samenwerkingen aan te gaan met alle partners uit academie, zorg, overheid en bedrijfsleven die dezelfde doelen nastreven. Op deze manier zal zich een “coalition of the willing” vormen die samen de implementatie van leefstijlgeneeskunde in Nederland en daarbuiten mogelijk maakt.

LANDELIJK SAMENWERKEN

Het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde wil graag een zo breed mogelijke coalitie vormen in Nederland van partijen die willen en kunnen helpen om de missie te realiseren. In innovatieprojecten komt ook publiek-private samenwerking tot stand. Klik hier voor meer informatie.

SAMEN GEZOND COMMUNITY

Het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) werkt samen met instellingen en organisaties die leefstijlgeneeskunde in de praktijk brengen met leefstijlprogramma`s. Deze programma`s hebben doorgaans twee zaken gemeen: een intensieve start waarna de deelnemers geleidelijk meer zelfstandig verder gaan, en leefstijladvies op grond van persoonlijke gezondheidsdata. Het NIL bouwt de adviessystemen voor deze leefstijlprogramma`s, samen met de professionele datastromen vanuit de gezondheidszorg en het dagelijkse leven, dataopslag, interfacing (apps), diagnostiek, kennissystemen, enz. Het uitgangspunt hier is dat de deelnemer centraal staat. Dit is logisch want hij/zij zal alle zeilen bij moeten zetten op een eigen, persoonlijke manier, in eigen omgeving en met eigen middelen.

In dit alles wordt een nieuwe manier van volledige integratie van gezondheidszorg, onderzoek en valorisatie geïntroduceerd,  de “Samen gezond community”, gebaseerd op de waarde van persoonlijke gezondheidsdata.

Dit zijn de karakteristieken van de samen gezond community:

 • Iedere deelnemer aan een leefstijlprogramma kan lid worden van de samen gezond community. Dit betekent dat de betreffende persoonlijke gezondheidsdata door de samen gezond community worden beheerd. Dit betekent ook automatisch het mede-eigenaarschap door de deelnemer van de samen gezond community en de daarbij behorende gezondheidsdata (in de wettelijke zin). Dit komt omdat de community een onderdeel is van de “Holland Health Data Cooperatie”, de meest democratische vorm van valorisatie.
 • De samen gezond community wordt dus een groeiend cohort van deelnemers/data-eigenaren dat maximaal kan inzetten op toegang tot state-of-the-art leefstijlgeneeskunde, omdat de gezamenlijke gezondheidsdata gevaloriseerd kan worden in de verdere ontwikkeling van adviessystemen, interventies, diagnostiek,
 • De samen gezond community kan “nested intervention” studies uitvoeren, met het uitgangspunt dat alle deelnemers hier gezondheidswinst bij behalen. Op deze manier integreren onderzoek en gezondheidszorg omdat de waarde van het onderzoek naar u terugvloeit door betere methodes, Apps, voedingsadviezen, enz.
 • Als alles volgens plan gaat, zal de samen gezond community ook een economische speler worden, die kortingen of speciale services kan bedingen bij leveranciers in leefstijl. De samen gezond community kan dus onderhandelingspartner worden in het verkrijgen van services van de nieuwe gezondheidseconomie (persoonlijke voeding, coaching, fitness, enz.).
 • Een gemeenschap waarin we streven naar de beste advisering op alle aspecten van leefstijl, op grond van uw persoonlijke gezondheidsdata en doelen.
 • De samen gezond community biedt de mogelijkheid om samen met gelijkgestemden op te trekken en zo het ‘community” aspect te optimaliseren.
 • De op FAIR standaarden gebaseerde data-infrastructuur en -pipelining van de samen gezond community is een aantrekkelijke basis voor samenwerking met leefstijlgeneeskunden aanbieders. Hoewel het er op lijkt dat persoonlijke data tegenwoordig nergens echt veilig is, werkt het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde volgens de maximale data privacy en security protocollen, en worden uw data veilig opgeslagen op de systemen van het LUMC
 • Deelname /eigenaarschap gebeurt door het akkoord verklaren met het “informed consent”

Besloten Facebook groep voor mensen die hun diabetes om willen keren met leefstijl als medicijn daarbij elkaar te motiveren en te steunen op dit pad naar gezondheid, meer energie en welbevinden.